Guan Yu, Chinese General, Ca. 210 aD.

o68

90mm

metal

77.20 85.80

      Recherche